Особлива інформація на 22.04.2014
 

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Трущенко Леонiд Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2014

(дата)


Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД - ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухiвська, 1
4. Код за ЄДРПОУ 14212697
5. Міжміський код та телефон, факс (04737) 5-20-67, (04737)5-20-67
6. Електронна поштова адреса zoloton_office@lnz.com.ua;vat-pzdg@bigmir.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

22.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№76 (3873), Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zol.lnz.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2014

(дата)